REGULAMIN

Regulamin Szkoleń

Pobierz PDF

UWAGA! Każdy uczestnik musi mieć wykupione NW  (Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków)

 1. Z toru Słomczyn NIE mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających, które mogą zaburzać reakcję kierującego pojazdem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z przejazdu Uczestnika, u którego będzie podejrzewał iż owego punktu Regulaminu nie spełnia, bez zwrotu opłaty.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z toru po wyraźnej zgodzie opiekuna oraz zapoznaniu się opiekuna z niniejszym Regulaminem oraz zasadami panującymi na torze.
 4. Uczestnik lub jego opiekun ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za szkody osobiste czy majątkowe spowodowane przez siebie lub podopiecznego podczas korzystania z toru.
 5. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do przejazdu, jeżeli uzna, że warunki fizyczne bądź psychiczne Uczestnika nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z toru.
 6. Każdy Uczestnik przed rozpoczęciem jazdy ma obowiązek przejść szkolenie. Na szkoleniu Uczestnik zostaje poinformowany o zasadach korzystania z toru. Wszystkie informacje przekazane na szkoleniu obowiązują Uczestnika na równi z Regulaminem.
 7. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA:

7.1. Przed przejazdem Uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć wszelkie ruchome części garderoby, w szczególności szaliki, chustki, paski, luźne bluzki, troczki itp. oraz spiąć długie włosy.

7.2. Podczas korzystania z toru obowiązuje kategoryczny zakaz wysiadania z gokarta w czasie trwania przejazdu oraz po zakończonym przejeździe bez zgody Obsługi.

7.3. Każdy Uczestnik podczas przejazdu ma obowiązek posiadać kask. Ze względów higienicznych, pod kaski udostępnione przez Organizatora, obowiązkowa jest kominiarka, którą można kupić na terenie obiektu.

7.4. Należy zwrócić szczególną uwagę na gorące elementy silnika znajdującego się po prawej stronie gokarta. Nie stosowanie się do tej zasady może spowodować oparzenia bądź szkody materialne.

7.5. Każdy Uczestnik ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania kierunku jazdy po torze, zachowania szczególnej ostrożności w czasie jazdy oraz stosowania się do poleceń i sygnałów udzielanych przez Obsługę.

7.6. Zabrania się celowego uderzania w inne pojazdy na torze, jazdy z wciśniętym jednocześnie pedałem gazu i hamulca, oglądania się za siebie, prowadzenia gokarta jedną ręką.

 1. Wszelkie problemy techniczne i nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze przed przejazdem. W przypadku wystąpienia problemów z gokartem w czasie trwania przejazdu należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu oraz poinformowania Obsługi.
 2. Uczestnik, który nie zgłosi usterki gokarta bądź sam doprowadzi do jego uszkodzenia i tym samym nie może w pełni wykorzystać przejazdu, nie może rościć sobie od Organizatora prawa do zwrotu pieniędzy za przejazd. Uczestnik, który doprowadził do uszkodzenia gokarta bądź innego mienia będącego własnością Organizatora ma obowiązek pokryć wszelkie straty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania przejazdu w każdej chwili, bez podania wyraźnej przyczyny, bez zwrotu pieniędzy.
 4. Każdy uczestnik wyścigu korzysta z toru na własną odpowiedzialność, jest świadomy konsekwencji nie przestrzegania Regulaminu i nie będzie miał prawa rościć pretensji do Organizatora w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub mieniu.
 5. Organizator nie odpowiada za zabrudzenia lub zniszczenia ubrań, obuwia bądź sprzętu.
 6. Zasady użytkowania toru, cennik za korzystanie z toru, trasę przejazdu, ilość przejazdów na torze, kolejność jazdy, czas przejazdu oraz przerwy w działaniu toru ustala Organizator.
 7. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne. Unieważnienie jednego z punktów Regulaminu nie unieważnia pozostałych jego punktów.
 8. Uczestnik, który nie zastosuje się do któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu zostanie wycofany z przejazdu, bez zwrotu pieniędzy.
 9. Osoby przebywające na terenie toru obowiązują zasady dobrego wychowania. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z terenu toru każdą osobę zakłócającą spokój innych Uczestników oraz osób im towarzyszących.
 10. Każdy uczestnik, który decyduje się na korzystanie z toru, zgadza się z warunkami powyższego Regulaminu i będzie się do nich bezwzględnie stosował.

 

ZNACZENIE FLAG SYGNALIZACYJNYCH

 1. SZACHOWNICA – rozpoczyna i kończy przejazd uczestników.
 2. FLAGA ŻÓŁTA – zagrożenie – uczestnicy muszą ograniczyć prędkość, zakaz wyprzedzania.
 3. FLAGA NIEBIESKA – uczestnik, który zobaczy niebieską flagę musi przepuścić szybszego zawodnika, który jedzie za nim.
 4. FLAGA CZERWONA – stop dla danego uczestnika w miejscu wyznaczonym przez obsługę.
 5. FLAGA CZARNA – wykluczenie uczestnika z przejazdu.